Academic Degrees Committee
The Academic Degrees Committee is the main instrument for academic degrees and postgraduate training affairs of SOE. The Committee’s roles include drafting regulations of academic degrees and reviewing the list of proposed degree candidates.


Committee chair:

LIU Shaoxue


Committee members:

LIU Niancai

YANG Jie

ZHAO Wenhua

CHEN Zuosong

WANG Kun

WANG Huiru

ZHANG Xiaoyi

ZHANG Guodong