Academic Degrees Committee
The Academic Degrees Committee is the main instrument for academic degrees and postgraduate training affairs of SOE. The Committee’s roles include drafting regulations of academic degrees and reviewing the list of proposed degree candidates.


Committee chair:

LIU Shaoxue


Committee members:

CHIANG Fengkuang  LIU Niancai  LIU Shaoxue  WANG Huiru WANG Kun WANG Linyuan YANG Jie  ZHANG Guodong ZHAO Wenhua  


Secretary:

YU Ge